معاونت ارتباطات و امور بین الملل یکی از ضرورت‌های محسوس در بدو تأسیس مجمع، عدم ارتباط جامعه علمی کشور با موضوع تخصصی و مبنایی شیعه‌شناسی بود. عدم وجود رشته‌های حوزوی و دانشگاهی شیعه‌شناسی در مراکز تحقیقاتی، مجمع را بر آن داشت تا با ارتباط مستمر با این مراکز و اعلام ضرورت‌ها و نیازمندی‌ها و همچنین […]