نام کتاب: شیعه در قرن چهارم هجری (عرصه هاوعلل رشد)
مولف: محمدرضا زارع خورمیزی
ناشر: آشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۱

غلو از دیدگاه تشیع
۱۵ شهریور ۱۳۹۷

نام کتاب: غلو از دیدگاه تشیع
مولف: استاد علی انصاری بویراحمدی
ناشر: انتشارات آشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۰

عنوان کتاب : سیمای امام علی(ع)
مؤلف یا مترجم : حسین طه نیا
ناشر : انتشارات آشیانه مهر
سال چاپ : ۱۳۹۰

نام کتاب: امام علی علیه السلام و سقیفه
مولف: معصومه قره داغی
ناشر: انتشارات آشیانه مهر
چاپ: اوا/۱۳۸۶

نام کتاب: جامعه آرمانی از دیدگاه امام علی علیه السلام
مولف: فاطمه کاظمی آرائی
ناشر: انتشارات آشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۱

جزعه من الغدیر
۰۱ شهریور ۱۳۹۷

نام کتاب: جزعه من الغدیر
مولف: سید محمد علی الحسینی الکاشانی الغروی
ناشر: مجمع الذخایر الاسلامیه
چاپ: ۱۳۸۹ه.ق

علم و معرفت امام
۱۵ آبان ۱۳۹۶

نام کتاب: علم ومعرفت امام
نام مولف: سید رحمت الله موسوی
ناشر: انتشارات آشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۲

علی هامش الفتنه
۱۵ آبان ۱۳۹۶

نام کتاب: علی هامش الفتنه
مولف: عبد الرزاق هادی الصحاحی
ناشر: آشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۰ش.۱۴۳۲ه.ق.

الفوائد المدینه
۱۵ آبان ۱۳۹۶

نام کتاب: الفوائد المدینه
مولف: سید حسین الشیخ الاسلامی التویسرکانی
ناشر: منشورات آشیانه مهر
چاپ: ۱۳۹۱ش.

نام کتاب: منتخب مفاتیح چهارزبانه
مولف: علی انصاری بویر احمدی(از دعاهای شیخ عباس قمی)
ناشر: انتشارات آشیانه مهر
چاپ: ۱۳۹۲