صفحه آرشیو

آسیب شناسی عرفان

آسیب شناسی عرفان

معرفی ردّیه های نگاشته شده بر تصوّف(قسمت دوم)

ردّیه ها : 1. اثبات الحجة علی اهل البدعة مؤلف؟ 2. الإثنی عشریه فی الرّد علی الصوفیه حرّ عاملی, محمد بن حسن, الكتب العلمیه, قم 1400هـ.ق, 208ص, با تعلیقات مهدی ازوردی حسینی; و نشر درودی, قم 1408هـ.ق. خطی: كتابخانه موزه بریتانیا ش260…

معرفی ردّیه های نگاشته شده بر تصوّف(قسمت اول)

از روزی كه انسان پا به عرصه گذاشته, به دنبال تبیین ارتباطات چهارگانه: 1. ارتباط با خدا; 2. ارتباط با جهان هستی; 3. ارتباط با خود; و 4. ارتباط با همنوع بوده است. تقریباً همه علوم روحی به تعبیر دیلتای درصدد تبیین ارتباطات…