مرکز پژوهشى دایرهالمعارف علوم عقلى اسلامى مرکز پژوهشى دایرهالمعارف علوم عقلى اسلامى     تاریخ تاسیس ۱۳۸۰ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه مقدمه گرایش ذاتی‌ بشر به‌ کسب‌ دانش،‌ امری‌ نیست‌ که‌ به‌ حد و مرزی‌ محدود شود. اما گستره‌ وسیع‌ علوم‌ و گسترش‌ روزافزون‌ آن،‌ ضرورت‌ گزینش‌ در کسب معارف‌ بشری‌‌ و بازنگری در […]