صفحه آرشیو

آفرينش انسان از ديدگاه فلسفه و عرفان اسلامى

آفرينش انسان از ديدگاه فلسفه و عرفان اسلامى

آفرینش انسان از دیدگاه فلسفه و عرفان اسلامى

این پرسش که «آدمى چیست، کجاست، از کجا و چگونه و براى چه آمده است؟» و نیز پرسش هایى از این سنخ، هیچ گاه بشر اندیشمند و حقیقت جو را رها نکرده است. آدمى نیز، هیچ گاه این پرسش ها را وانخواهد گذاشت؛ زیرا معناى زندگى هر کس مبتنى بر…