صفحه آرشیو

آمریکا

تشیع در آمریکاى امروز

تشیع در آمریکاى امروز جامعه ى شیعیان آمریکا رادر وهله ى نخست مى توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد: گروه اول، شیعیان مهاجرى هستند که حدود صد و هشتاد سال پیش، از کشورهاى مسلمان به آمریکا مهاجرت کردند. گروه دوم، آمریکایى هایى هستند که به…

قاسمی:دولت آمریکا برخورد تبعیض‌آمیز و نگاه غیرمنصفانه به مسلمانان دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تصمیم اخیر دادگاه عالی آمریکا، گفت: جای تاسف است که دولت آمریکا به دلایل کوته بینانه تجاری، چشم خود را بر مسببین اصلی اقدامات تروریستی در آمریکا بسته است و آشکارا آدرس غلط می دهد. «بهرام…