صفحه آرشیو

آوردن امام رضا از مدینه به مرو

آیا آوردن امام رضا از مدینه به مرو به اختیار آن حضرت بود؟

یکی از مسلّمات تاریخ این است که آوردن امام رضا از مدینه به مرو، با مشورت امام و با جلب نظر قبلی امام نبوده است. یک نفر ننوشته که قبلاً در مدینه مکاتبه یا مذاکره‎ای با امام شده بود که شما را برای چه موضوعی می‎خواهیم و بعد هم امام به خاطر…