صفحه آرشیو

آیا بهشت مخصوص شیعیان است

آیا بهشت مخصوص شیعیان است

آیا بهشت مخصوص شیعیان است باید توجه داشت که در دین اسلام دراین رابطه معیار هایی قرار داده شده که بطور اختصار وکلی خدمتان تقدیم می گردد . ما با ادله قطعی عقلی و مویدات نقلی به کامل بودن دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی ایمان داشته و بر…