صفحه آرشیو

آیا حضرت علی بر جنازه خلفا نماز خوانده

آیا حضرت علی بر جنازه خلفا نماز خوانده

آیا حضرت علی بر جنازه خلفا نماز خوانده آیا حضرت علی علیه السلام بر جنازه خلفا نماز خوانده است؟ در پاسخ باید گفت به هیچ وجه هیچ روایت صحیح السندی وجود ندارد که آنحضرت بر جنازه خلفا نماز خوانده باشد. توضیح تفصیلی در مورد ابوبکر: آنچه از…