صفحه آرشیو

آیا مردم ایران در دوران صفویه به زور شیعه شدند

آیا مردم ایران در دوران صفویه به زور شیعه شدند

آیا مردم ایران در دوران صفویه به زور شیعه شدند لازم است که جهت پاسخ این شبهه‌ی رایج شده که در بسیاری از سایت‌های ضد اسلام و تشیع نیز فرافکنی می‌شود، به نکات ذیل توجه کافی بنمایید: الف – حکم عقل، عدل و عرف این است که ابتدا مدعی باید دلیل…