صفحه آرشیو

ابراهیمی اصل

نشست تخصصی “وضعیت شناسی داخلی و خارجی و راه های برون رفت از وضعیت موجود”

آمریکا و اسرائیل جنگی نرم افزاری ضد ایران شروع کرده اند که هزینه آن را سعودی می دهد رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، محوریت را به جوانان داده استبه گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی "وضعیت شناسی داخلی و خارجی و راه های برون رفت…