صفحه آرشیو

احسان در خانواده

احسان در خانواده

احسان در خانواده از دیدگاه قرآن

یکی از مفاهیم عام اخلاقی، مفهوم احسان است که به عنوان یکی از مفردات حوزه خانواده در قرآن قابل بررسی و تبیین می باشد. این واژه با توجه به آیات ذیل مورد تحقیق قرار می گیرد.« و وصینا الانسانَ بوالدیه حُسنا»(العنکبوت/8)(1).« و…