صفحه آرشیو

ادریسیان

وضعیت و نقش دولت ادریسیان در تمدن اسلامی

وضعیت و نقش دولت ادریسیان در تمدن اسلامی چکیده دولت ادریسیان، اولین دولت شیعی پس از دولت معصومان: در تاریخ اسلام است. این دولت در اواخر قرن دوم هجری در مغرب تأسیس شد و تا قرن چهارم استمرار یافت؛ در بخشی از عمر سیاسی خود استقلال سیاسی خود…