صفحه آرشیو

ادله مخالفین وحدت و تقریب

ادله مخالفین وحدت و تقریب

ادله مخالفین وحدت و تقریب اندیشه وحدت و تقریب میان مذاهب اسلامی در میان اندیشمندان مذاهب گوناگون با موافقتها و مخالفتهایی رو به رو شده است. دانستن انگیزه های مخالفت با وحدت و قریب میان مذاهب اسلامی ما را در به دست آوردن نگاهی روشنتر از…