صفحه آرشیو

ارتباط پیامبر اکرم بعد از رحلتش با دنیا

ارتباط پیامبر اکرم بعد از رحلتش با دنیا

ارتباط پیامبر اکرم بعد از رحلتش با دنیا آیا ارتباط پیامبر اکرم(ص) بعد از رحلتش با این دنیا قطع شده است؟ به عقیده شیعیان، هرچند که بعد از رحلت پیامبر (ص)، امکان مشاهده فیزیکی ایشان وجود نداشته و نمی توان ارتباطاتی که مختص به جهان مادی…