صفحه آرشیو

ارتداد بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله

ارتداد بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله

ارتداد بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله آیا بعد از پیامبر (ص)، اهل بیت مانند فرزندان جعفر و فرزندان علی و ... هم مرتد شدند؟ پرسش شیعیان همه اهل بیت را که در قرن اوّل بوده اند کافر قرار مى دهند! زیرا در روایت ها و منابع مورد…