ارزش انسان به همت اوست، نه به ثروت او 📚 تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۴۴۷ ، ح ۱۰۲۶۴