صفحه آرشیو

ارواح انسان

آیا صحت دارد اموات در مواقعی مانند جمعه آزاد هستند؟

پاسخ: براساس روایات و با توجه به ارتباط نسبى بدن برزخى با بدن مادى، ارواح انسان ها در برزخ، براساس منزلت و فضایلى که در دنیا داشته اند، امور دنیوى را درک کرده، حتى به خانواده خود سر مى زنند و آنها را زیارت مى کنند . این امر مى تواند در…