صفحه آرشیو

اسباب النزول

شبهات اسباب النزول آیه ولایت

شبهاتاسباب النزول آیه ولایت با توجه به آنچه که درباره شأن نزول آیه و شواهد تایید کننده آن نقل کردیم، تردیدى باقى نمى‏ماند که این آیه در شأن امام على  نازل شده است، ولى نظر به آن که در تفاسیر اهل سنت نام اشخاص دیگرى نیز یاد شده است، اکنون…