صفحه آرشیو

استراتژی واحد امامت (1)

استراتژی واحد امامت (۱)

استراتژی واحد امامت (۱) حرکت امامان شیعه (ع) در خطی واحد قرار دارد و اصول و قواعد مشترک و هدف ها و بنیادهای واحدی، حرکت امامت را رقم می زند، اما در عین حال، این حرکت واحد با روش های گوناگون و اشکال مختلفی روی داده است.«امامان…