صفحه آرشیو

استعانت و شفاعت

استعانت و شفاعت

مسئله استعانت و شفاعت از منظر قرآن

مسئله استعانت و شفاعت از منظر قرآن استعانت منحصر به خداست در آیه (ایاک نعبد و ایاک نستعین) به دو موضوع بسیار مهم اشارت آمده است، یکی موضوع عبادت است و دوم موضوع استعانت است که در این نوشتار به توضیح آن می پردازیم و اینک می گوییم: عقلاً و…