صفحه آرشیو

اسراف و تبذير

اسراف و تبذير

بازخوانی فرهنگ قرآن در مبارزه هدفمند خانواده ها با اسراف و تبذیر

مقدمه: اسراف و تبذير از جمله اموري هستند که آثار محسوس و عيني دارند. اسراف که ضد (ميانه روي) است در همه ي بعدهاي کَمي و کيفي زندگي و در سطوح مختلف تلاش هاي مادي در جريان است و تنها به خرج کردن و مصرف کردن و کيفيت و کميت آن دو اختصاص ندارد،…