صفحه آرشیو

اسلام

اسلام

نظام دیوان اسلامی در سده ی نخست هجری

مقدمهاعراب مسلمان پس از ورود به ایران بر قلمرو وسیع ساسانیان دست یافتند. مسلمانان برای اداره این سرزمین ناچار به استفاده از برخی کارگزاران حکومت پیشین و نیز پاره ای شیوه های اداره حکومت توسط ساسانیان بودند، زیرا تجربه حکومت در سطحی وسیع، و…

طلوع اسلام بر افق اروپا

سال های پایانی قرن اول بود. مسلمانان که روز به روز قلمرو خود را از حجاز و بین النهرین در غرب و شرق و شمال گسترش می دادند، همچنان جلو می رفتند؛ رسیده بودند به شمال شرقی آفریقا . در ساحل مدیترانه می ایستادند و ساحل مقابل را نگاه می کردند. می…

پدیده خروج در اسلام (۱)

مقدمهبررسی رفتار سیاسی ای که به پیدایش یک دسته، گروه یا فرقه می انجامد، در هر دوره زمانی، مستلزم شناخت زمینه ها و جنبه های روحی و روانی بروز این رفتار در آن است. تعامل و نیاز اجتماعی- زیستی، افراد را در محیط های جغرافیایی خاص به هم نزدیک می…

پدیده خروج در اسلام (۲)

بررسی زمینه های پیدایش پدیده خروج در صدر اسلام (با تأکید بر عملکرد قبایل ربیعه و تمیم)۴٫ نقش شرایط حاکم بر جهان اسلام در پدیده خروج ۱٫ تأثیر سیاست خلفا در تشدید پدیده خروج بحرانی که با ظهور مدعیان نبوت با هدف قرار دادن دو مؤلفه قریش و…

پدیده خروج در اسلام (۳)

بررسس زمینه های پیدایش پدیده خروج در صدر اسلام (با تأکید بر عملکرد قبایل ربیعه و تمیم) ۲- تأثیر جنگ های داخلی بر تشدید پدیده خروج جنگ جمل که اولین درگیری رسمی مسلمانان و دومین رویارویی اعراب (رده) بعد از رحلت پیامبر (ص) است از جهات مختلف…