اسلام رابطه انسان با گذشته‌ اش را قطع می کند ده نفر به نمایندگی از قبیله بنی محارب نزد پیامبر (ص) آمدند که خزیمه بن سواد نیز در میان آنها بود، آن روزهایی که پیامبر قبائل عرب را به سوی خداوند فرامی‌خواند. افراد قبیله بنی محارب گستاخ‌ترین اعراب از نظر حرف زدن و دشمن‌ترین و […]