صفحه آرشیو

اسلام

اسلام

اسلام صوفیه

آیات قرآن بر این گواهند که تنها دین عند الله «اسلام است به همین اعتبار هرگونه بی اعتنائی به اسلام، بی اعتنائی به حق تعالی» محسوب می شود و چه بسا بی اعتنائی و بی حرمتی به اسلام اگر بازگشتش انکار ضروری دین نماید آدمی را به کفر می…