صفحه آرشیو

اسلام و مسیحیت

اسلام و مسیحیت

گفت وگو بین اسلام و مسیحیت (۱)

اشاره اسلام و مسیحیت در مقایسه با سایر ادیان جهان ، پیروان بیشترى دارند و به همین سبب ، هرگونه تفاهمى میان این دو دین بزرگ، نقش مؤثرى در گفتوگوى ادیان و ملل مختلف جهان دارد و مى تواند به فهم عمیق تر پیروان ادیان و زندگى مسالمت…