صفحه آرشیو

اسماء و صفات الهی

اسماء و صفات الهی

عدل الهی در قرآن کریم از دیدگاه استاد مطهری

از نظر ما ریشه اصلی و ریشه طرح های علمی و عملی مسأله عدل را در جامعه اسلامی، در درجه اول، در خود قرآن کریم باید جستجو کرد. قرآن است که بذر اندیشه عدل را در دل ها کاشت و آبیاری کرد و دغدغه آن را چه از نظر فکری و فلسفی و چه از نظر علمی و…