صفحه آرشیو

اسماعیلیه

اسماعیلیه

تأویل قرآن در نگاه اسماعیلیان (۱)

اشاره :نویسنده مقاله با اشاره به تمایزى که در نظر اسماعیلیان میان بُعد ظاهرى و بُعد باطنى دین وجود دارد و نیز تقسیم علوم نزد آنان به علوم ظاهرى و علوم باطنى، یادآور مى شود که در این نگاه، همه دانش هاى بشرى در علوم ظاهرى جاى مى گیرند و علوم…

اسماعیلیّه: ادوار و منابع

1. دهها سال پیش، از بس حقیقت مذهب اسماعیلیه در زیر پرده ی یک « داستان سیاه» پنهان بود، نوشتن این موضوع بسی دشوار می نمود. جدایی بین دو شعبه ی اصلی شیعه، یعنی امامیه ی اثناعشری، و اسماعیلیه ی هفت امامی، هنگامی پدید آمد که امام ششم جعفر صادق…

سرزمین انجیل و نبرد حرّان

پولُس قدّیس، هرگز مسیح را قبل از ماجرای تصلیب ملاقات نکرده بود و به رغم آنکه یهودی بود و در آزار و اذیّت مسیحیان نخستین در حدّی افراطی پیش رفته بود و به عنوان یکی از اصلی‌ترین عامل سیاست و تسلیم مسیحیان به رومیان شناخته می‌شد، به…