مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: اسماعیلیه

اسماعیلیان

اسماعیلیان اسماعیلیه یکی از فرقه‌های شیعه است که پس از اثنی عشریه بیشترین تعداد پیروان را در میان شیعیان جهان دارد. اسماعیلیان در طول تاریخ

ادامه مطلب »