اشارات مستقیم به ولا‌یت حضرت علی(ع) در خطبه غدیر   مقدمه:واقعه غدیر، یکى از وقایع مهم تاریخى اسلام است که از نظر نقلى اثبات شده و از نظر عقلى هم نه تنها قابل پیش‌بینى بوده، بلکه جز این نیز انتظار نمى‌رفت زیرا براى حفظ و صیانت شریعتى چون دین اسلام که پیامبر خاتم آن را […]