صفحه آرشیو

اشارات و شواهد علمی در قرآن کریم

اشارات و شواهد علمی در قرآن کریم

تأملی بر کتاب اشارات و شواهد علمی در قرآن کریم

مشخصات کتابشناختی:میترا فرخ نژاد، اشارات و شواهد علمی در قرآن کریم، مشهد، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و انتشارات سخن گستر، ۱۳۹۰٫***کتاب حاضر در چهار بخش علمی تدوین گردیده است. ابتدا با توجه به گستردگی و جمع آوری اطلاعات در بخش…