صفحه آرشیو

اقتصاد

اقتصاد

نقش جهان بینی الهی در تربیت اقتصادی

از آنجایی که بین رفتار انسانی و جهان بینی او ارتباط عمیق و ناگسستنی وجود دارد هر یک از مکاتب اقتصادی جهان، بر اساس برداشت خاصی که از مقوله ی خدا، انسان و جهان ارائه داده اند به تفسیر و تحلیل رفتارهای اقتصادی انسان پرداخته و ساختار نظام…