صفحه آرشیو

الهیات

الهیات

الاهیات یهودى (۱)

مقدمه ریچارد هوکر، الاهیدان دوره رنسانس، الاهیات را این گونه تعریف کرده است: «دانش امور الوهى». اصطلاح تئولوژى از دو واژه یونانى تئوس به معناى خدا و لوگوس به معناى کلام و آموزه گرفته شده و عبارت است از گفتمانى پیوسته و عقلانى…

الاهیات یهودى (۲)

الاهیات امروزى یهودى از روزگار موسى مندلسون به بعد، قلمرو تفکر یهودى در جهان غرب پذیراى الاهیات شد. تماس نزدیک تر با تفکر مسیحى، ملاحظاتى در مورد مسائل پیچیده اعتقادى در یهودیت به دنبال آورد: مسائلى در باب اهمیت واقعى توحید اخلاقى، پیوند…

یهودیت و الهیات جهانى

اشاره: دن کوهن شربوک در این مقاله به دیدگاه شمول گرایانه تنى چند از الهیدانان یهودى اشاره مى کند و سپس با توجه به مشکلات و نیز تناقض هاى احتمالى این دیدگاه، بر ضرورت تدوین یک الهیات یهودى ناظر به تمام ادیان تأکید مى کند. او مقاله…