محبوبترین برادرانم علی ابن ابیطالب و محبوبترینِ عموهایم حمزه است. « امالی صدوق/مجلس۸۲»