صفحه آرشیو

امامت در آیینه انسان کامل (1)

امامت در آیینه انسان کامل (۱)

امامت در آیینه انسان کامل (۱) اصطلاح «انسان کامل» که درعرفان وتصوف مطرح است، از نظرانسان شناسی و جهان بینی عرفانی مورد توجه ویژه شیعه امامیه وفرقه اسماعیلیه در مبحث امامت و ولایت است. شاید نتوان درباره این اصطلاح تعریف واحدی…