صفحه آرشیو

امامت و واژگان مرتبط

وراثت امام علی پس از پیامبر در اندیشه اسلامی

وراثت امام علی پس از پیامبر در اندیشه اسلامی در دو گزینه پیشین اشاره شد که وارثان تمام پیامبران و از جمله وارثان پیامبر خاتم از جانب خداوند منصوب گردیدند که این امر را رسول اکرم با صراحت برای امت اسلامی ابلاغ کرد و حال مهم‌ترین سؤال این…

نگاهی به جریان برکناری امیرالمؤمنین

نگاهی به جریان برکناری امیرالمؤمنین در پیوست آنچه تاکنون در فصل‌های پیشین نگارش یافت، می‌توان به دو محور مهم اشاره نمود: الف- از نظر مفهومی و کاربردی واژگان امام، خلیفه، ولی، وصی، حجت، وارث، امیر و وزیر در آیات قرآن و گفتار رسول…

بررسی و تحلیل وزارت امام علی

بررسی و تحلیل وزارت امام علی پیشینه شناسی اعلام وزارت علی در روایات با نگاه جریان شناختی به منابع حدیثی و تاریخی شیعه و سنی، جریان اعلام وزارت امیرالمؤمنین به وسیله‌ی رسول اکرم دارای پیشینه تاریخی بسیار روشن و یکی از مسائلی است که…

اشتراکات وزارت امام علی و حضرت هارون

اشتراکات وزارت امام علی و حضرت هارون با نگاهی تطبیقانه به درخواست وزارت به وسیله‌ی دو پیامبر الاهی، حضرت موسی و رسول اکرم، می‌توان به پیوندهایی مبنایی و اعتقادی در میان این دو جریان از آیات قرآن و روایات به دست آورد که بررسی دقیق و…

شناخت معنایی وزیر

شناخت معنایی وزیر واژگان وزیر و وزارت و ارتباط آن با داستان هدایت‌گری پیامبران از امور مسلم و پذیرفته شده هم در قرآن و هم در روایات و هم مورد پذیرش خردمندان است؛ زیرا در قرآن داستان حضرت موسی و وزارت برادرش هارون از مطالب بسیار روشن و…

کاربرد واژگان امیر، امارت و امیرالمومنین در عصر خلفاء

کاربرد واژگان امیر، امارت و امیرالمومنین در عصر خلفاء نگاهی به جریان امارت پس از رسول خدا در این گزینه هدف بیان تمام جریانات سیاسی و تحولات اجتماعی پس از رحلت رسول خدا نیست؛ بلکه نگاهی گذرا به مواردی است که واژگان امیر وامارت پس از…

مبنا شناسی مشروعیت امارت امیر

مبنا شناسی مشروعیت امارت امیر واژگان امیر و امارت در روایات و نیز در آرای دانشمندان اسلامی به مفهوم فرمانروایی فرمانروا و در پیوست پس از عصر رسالت و دارای جایگاه بسیار مهم و کاربردی است که در حقیقت امیر حاکم و تدبیر کننده امور دینی و…

معنا و مصداق امیر

معنا و مصداق امیر ز دیگر واژه‌هایی که در ارتباط با امامت و رهبری جامعه پس از رسول خدا در میان امت اسلامی کاربرد پیدا کرد، واژگان امیر و امارت بود که با دقت به محتوای عرفی و اراده دانشمندان اسلامی از این واژگان به خوبی نمایان است…

معنا و مصداق وارث

معنا و مصداق وارث از واژگانی که در منابع حدیثی و اعتقادی در ارتباط با امامت بعد از رسول خدا کاربرد دارد و از آن برای اثبات امامت و جانشینی علی بن ابی طالب و امامان پس از ایشان استفاده شده است، واژگان وارث و وراثت است. در حقیقت با دقت…

مصداق شناسی حجت در اندیشه شیعی

مصداق شناسی حجت در اندیشه شیعی همان‌گونه که پیش از این نگارش یافت، اندیشمندان شیعی نسبت به ضرورت وجود حجت میان خداوند و بندگانش و نیز اعتقاد به حجیت قرآن و رسول اکرم به عنوان دو حجت الاهی در میان مخلوقات با اندیشمندان دیگر مذاهب اسلامی…