نگاهی به جریان برکناری امیرالمؤمنین در پیوست آنچه تاکنون در فصل‌های پیشین نگارش یافت، می‌توان به دو محور مهم اشاره نمود: الف- از نظر مفهومی و کاربردی واژگان امام، خلیفه، ولی، وصی، حجت، وارث، امیر و وزیر در آیات قرآن و گفتار رسول اکرم، کاربرد داشته و با صراحت بازگو کننده ضرورت مسئله جانشینی و […]

بررسی و تحلیل وزارت امام علی پیشینه شناسی اعلام وزارت علی در روایات با نگاه جریان شناختی به منابع حدیثی و تاریخی شیعه و سنی، جریان اعلام وزارت امیرالمؤمنین به وسیله‌ی رسول اکرم دارای پیشینه تاریخی بسیار روشن و یکی از مسائلی است که از جهت زمانی، پیامبر آن را هم‌زمان با رسالت خود اعلام […]

اشتراکات وزارت امام علی و حضرت هارون با نگاهی تطبیقانه به درخواست وزارت به وسیله‌ی دو پیامبر الاهی، حضرت موسی و رسول اکرم، می‌توان به پیوندهایی مبنایی و اعتقادی در میان این دو جریان از آیات قرآن و روایات به دست آورد که بررسی دقیق و تطبیقی آن پیوندها و سپس تحلیل تاریخی و اجرای […]

شناخت معنایی وزیر
۱۲ آذر ۱۳۹۷

شناخت معنایی وزیر واژگان وزیر و وزارت و ارتباط آن با داستان هدایت‌گری پیامبران از امور مسلم و پذیرفته شده هم در قرآن و هم در روایات و هم مورد پذیرش خردمندان است؛ زیرا در قرآن داستان حضرت موسی و وزارت برادرش هارون از مطالب بسیار روشن و صریح است که روایات نیز با تفصیل […]

کاربرد واژگان امیر، امارت و امیرالمومنین در عصر خلفاء نگاهی به جریان امارت پس از رسول خدا در این گزینه هدف بیان تمام جریانات سیاسی و تحولات اجتماعی پس از رحلت رسول خدا نیست؛ بلکه نگاهی گذرا به مواردی است که واژگان امیر وامارت پس از رحلت پیامبر در میان اصحاب آن حضرت استفاده شد. […]

مبنا شناسی مشروعیت امارت امیر واژگان امیر و امارت در روایات و نیز در آرای دانشمندان اسلامی به مفهوم فرمانروایی فرمانروا و در پیوست پس از عصر رسالت و دارای جایگاه بسیار مهم و کاربردی است که در حقیقت امیر حاکم و تدبیر کننده امور دینی و دنیایی امت اسلامی است و این مهم را […]

معنا و مصداق امیر
۱۲ آذر ۱۳۹۷

معنا و مصداق امیر  ز دیگر واژه‌هایی که در ارتباط با امامت و رهبری جامعه پس از رسول خدا در میان امت اسلامی کاربرد پیدا کرد، واژگان امیر و امارت بود که با دقت به محتوای عرفی و اراده دانشمندان اسلامی از این واژگان به خوبی نمایان است که از جهت محتوا این واژگان هیچ‌گاه […]

وراثت امام علی پس از پیامبر در اندیشه اسلامی در دو گزینه پیشین اشاره شد که وارثان تمام پیامبران و از جمله وارثان پیامبر خاتم از جانب خداوند منصوب گردیدند که این امر را رسول اکرم با صراحت برای امت اسلامی ابلاغ کرد و حال مهم‌ترین سؤال این است که آیا پس از رحلت رسول خدا، […]

معنا و مصداق وارث
۱۲ آذر ۱۳۹۷

معنا و مصداق وارث از واژگانی که در منابع حدیثی و اعتقادی در ارتباط با امامت بعد از رسول خدا کاربرد دارد و از آن برای اثبات امامت و جانشینی علی بن ابی طالب و امامان پس از ایشان استفاده شده است، واژگان وارث و وراثت است. در حقیقت با دقت در آیات قرآن و […]

مصداق شناسی حجت در اندیشه شیعی همان‌گونه که پیش از این نگارش یافت، اندیشمندان شیعی نسبت به ضرورت وجود حجت میان خداوند و بندگانش و نیز اعتقاد به حجیت قرآن و رسول اکرم به عنوان دو حجت الاهی در میان مخلوقات با اندیشمندان دیگر مذاهب اسلامی همسو و دریک جهت قرار دارند. در این میان […]