مصداق حجت در اندیشه اهل سنت اندیشه اهل‌سنت در مصداق شناسی حجت خداوند بعد از رسول خدا ظاهرگراست و در حقیقت مبانی آنان در این زمینه بر اساس برخی مسائل تاریخی استوار است و در این زمینه با توجه به این مطلب که با بعثت پیامبر خاتم، نبوت خاتمه یافته؛ اما دین آن حضرت برای […]

معنا و مصداق حجت در قرآن و روایات یکی دیگر از واژگانی که در ارتباط با بحث امامت کاربرد فراوان دارد، واژه حجت است و در کاربرد مفهومی این واژه از جهت اعتقادی و فکری این مطلب میان تمام اندیشمندان مسلمان از هر گروه و مذهبی پذیرفته شده است که بشر برای پیمودن مسیر هدایت، […]

وصی و وصایت دراندیشه شیعی در اندیشه اعتقادی دانشمندان شیعی، مسئله وصایت بعد از رسول خاتم از جایگاه اعتقادی بسیار مهمی برخوردار بوده و متکلمان و دیگر عالمان شیعی وجود وصی را در بخشی از منظومه فکری شیعی، در نظام بخشیدن به امور دین و دنیای مردم، همانند وجود رسول یکی از الطاف و عنایات […]

وصی و وصایت در اندیشه اهل سنت آن‌گونه که از عنوان پیداست در این گزینه بحث در مفهوم کلامی و اعتقادی وصیت ـ که مربوط به اوصیای پیامبران است، ـ می‌باشد که در این‌باره، بنا بر شواهد موجود در منابع اهل‌سنت آنان اصل مسئله تعیین وصی و وصایت را در پیامبران سابق به عنوان یک […]

معنا و مصداق وصی در قرآن، روایات یکی دیگر از واژگانی که در بحث امام و امامت بحث و بررسی شده است، واژگان وصی و وصایت است که در این زمینه میان علما و اندیشمندان شیعه و سنی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد؛ شیعه ادعا دارد که رسول خدا بعد از خود، وصی برای پاسداری […]

معنا شناسی ولی و ولایت در اندیشه دینی و تاریخ تفکر اسلامی، بحث ولایت یکی از بحث‌های بسیار مهم و دامنه‌داری است که در پیوند با بحث امامت و خلافت به وسیله‌ی دانشمندان اسلامی مورد بحث و داوری‌های فراوان قرار گرفته است که به تناسب بحث بررسی واژه امام و واژگان مرتبط، می‌توان به این […]

بازخوانی تحول مفهوم خلافت  بازخوانی تحول تاریخی مفهوم خلافت در عرف سیاسی و اعتقادی مسلمانان به لحاظ تاریخی پیدایش اختلاف در مسئله امامت و خلافت از همان زمان رحلت رسول اکرم آغاز شد. یکی از نویسندگان معاصر با بر شمردن خلافت به عنوان نخستین مسئله‌ی اختلاف برانگیز میان مسلمانان می‌نگارد: پس از رحلت رسول خدا […]

نگاهی تطبیقی میان مفهوم و مصداق خلیفه نزد شیعه و سنی بنابر آنچه از نظر تاریخی و رویکرد اعتقادی، قطعی و مسلم است، این مطلب است که شیعه و سنی پس از رحلت رسول اکرم اصل ضرورت و نیازمندی به وجود خلیفه و جانشین برای آن حضرت را یک امر مسلم می‌دانستند و در این […]

معنا شناسی خلیفه و خلافت پس از رحلت پیامبر اکرم، در نظام سیاسی و مدیریتی مسلمانان واژگان «خلیفه» و «خلافت» از پر کاربردترین واژگانی‌اند که با بار سیاسی و اعتقادی وارد تاریخ و ادبیات مسلمانان شده و در گذر زمان مفاهیم پر فراز و نشیبی از آن‌ها اراده شده است که در بیشتر زمان‌ها ابزاری […]

بازخوانی تعریف امامت و تبیین تفاوت ها با دقت و تأمل در آنچه درباره حقیقت و ماهیت امامت در اندیشه امامیه نگارش یافت، می‌توان به مؤلفه‌های زیر اشاره کرد که تمایز دهنده اعتقاد شیعه از اهل‌سنت در بحث امامت است. الف ـ منصب الاهی و لطف بودن آن، مانند نبوت؛ ب ـ از اصول مذهب […]