امام ، امامت و خلافت
۱۱ بهمن ۱۳۹۷

امام ، امامت و خلافت   امام در لغت، به معنای مقتدا و پیشوا است چنان چه در قرآن مجید می فرماید:(انی جاعلک للناس اماما)(۱) ای:لیأتم بک الناس فیتبعونکتو را برای مردم پیشوا قرار دادم. یعنی تا اینکه مردم به تو اقتدا نموده و از تو پیروی کنند. باز می فرماید: (یوم ندعوا کل اناس […]