صفحه آرشیو

امام ، امامت و خلافت

امام ، امامت و خلافت

امام ، امامت و خلافت امام در لغت، به معنای مقتدا و پیشوا است چنان چه در قرآن مجید می فرماید:(انی جاعلک للناس اماما)(۱) ای:لیأتم بک الناس فیتبعونکتو را برای مردم پیشوا قرار دادم. یعنی تا اینکه مردم به تو اقتدا نموده و از تو…