قصد و تقرب به خدا به وسیله دل ها برتر از خسته کردن جوارح با عبادات است. بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۳۶۴