صفحه آرشیو

امام حسن مجتبی و امام حسین(ع) یکی از مصادیق سوره تین

امام حسن مجتبی و امام حسین(ع) یکی از مصادیق سوره تین

امام حسن مجتبی و امام حسین(ع) یکی از مصادیق سوره تین در تفسیر سوره تین حدیثی آمده است که منظور از تین امام حسن مجتبی(ع) و منظور از زیتون امام حسین(ع) است. آیا اصولاً این حدیث و مانند اینها معتبرند؟ پرسش در تفسیر سوره تین -در تفسیر فرات…