امام حسین(ع) و رهبری بحران از مکه تا کربلا
مشخصات کتاب:
عنوان : امام حسین (ع) و رهبری بحران از مکه تا کربلا
پدیدآورندگان : امام سوم حسین بن علی(ع)(توصیف گر)
جعفر رحمانی(پدیدآور)
وضعیت نشر : قم: جعفر رحمانی، ۱۳۸۷
نوع : متن
جنس : مقاله
الکترونیکی
زبان : فارسی
توصیفگر : مسافرت

عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ زمینه بحران؛ تعریف بحران؛ مشخصات وضعیت بحرانی