امانت دارى امام صادق  فرمود: «شیِعَتُنا… اَهلُ الوَفاءِ وَ الاَمانَهِ»؛ «شیعیان ما وفادار و امانت نگه‏دارند».[۱] امام رضا  نیز فرمود: «… لَیسَ مِنّا مَن خانَ مُؤمِنا»؛ «… از شیعیان ما نیست کسى که به مؤمنى خیانت نماید».[۲] امانت و اقسام آن امانت؛ مال یا چیز دیگرى است که آن را به کسى مى‏سپارند تا از […]