اموات و شنیدن صدای زندگان
۲۲ فروردین ۱۳۹۷

اموات و شنیدن صدای زندگان یکی از شبهات فرقه وهابیت این است که انسان بعد از مردن، درک و قدرت بر ارتباط با این عالم را ندارد؛ از این رو نمی‌تواند صدای کسی را بشنود؛ تا چه رسد به اینکه جواب دهد چه جوابی بر این شبهه وجود دارد؟ یکی از شبهات وهابیون این است […]