صفحه آرشیو

امکان درخواست بخشیدن بخشی از عمر به دیگران

امکان درخواست بخشیدن بخشی از عمر به دیگران

امکان درخواست بخشیدن بخشی از عمر به دیگران آیا می‌توانیم از خدا بخواهیم تا بخشی از عُمر ما را کاسته و در مقابل، بر عُمر دیگران بیافزاید و آیا دعایی در این زمینه وجود دارد؟ پرسش آیا دعایی وجود دارد که انسان از عمر خود بکاهد و به دیگری…