امکان درخواست بخشیدن بخشی از عمر به دیگران آیا می‌توانیم از خدا بخواهیم تا بخشی از عُمر ما را کاسته و در مقابل، بر عُمر دیگران بیافزاید و آیا دعایی در این زمینه وجود دارد؟ پرسش آیا دعایی وجود دارد که انسان از عمر خود بکاهد و به دیگری بدهد؟ پاسخ اجمالی روایات معتبری وجود […]