نگاهی به جریان برکناری امیرالمؤمنین در پیوست آنچه تاکنون در فصل‌های پیشین نگارش یافت، می‌توان به دو محور مهم اشاره نمود: الف- از نظر مفهومی و کاربردی واژگان امام، خلیفه، ولی، وصی، حجت، وارث، امیر و وزیر در آیات قرآن و گفتار رسول اکرم، کاربرد داشته و با صراحت بازگو کننده ضرورت مسئله جانشینی و […]