حکمت گمشده مۆمن است پس حکمت را فراگیرید گرچه از اهل نفاق باشد« نهج البلاغه،حکمت۷۷»