مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: امیر المؤمنین علی علیه السلام در میزان الحکمه میفرمایند: