صفحه آرشیو

امیر المومنین (علیه السلام)

آیا شعر سعدی بر گرفته از حدیثی از امام علی(علیه السلام) است؟

پرسش تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد آیا این شعر منبع روایی دارد؟ پاسخ: جناب سعدی در بیان اهمیت سخن گفتن و هنر بیان می‌گوید: «تا مرد سخن نگفته باشد             عیب و هنرش نهفته باشد». بر اساس نظر برخی از شارحان …