صفحه آرشیو

امی بودن پیامبر و تضاد با حدیث قرطاس

امی بودن پیامبر و تضاد با حدیث قرطاس

امی بودن پیامبر و تضاد با حدیث قرطاس چرا پیامبراکرم(ص) بااینکه خواندن و نوشتن نمیدانست ولی در آخر عمرشان گفت قلم و کاغذ بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم تا رستگار شوید؟ یکی از شبهاتی که اخیراً وهابی‌ها آنرا مطرح کرده و به آن آب و تاب داده…