یادداشت رئیس مجمع جهانی شیعه شناسی : جریان مقاومت (شیعیان) در انتخابات لبنان پیروز شد . جای خوشحالی و تبریک است ، اما ؛ از عجایب قانون اساسی عجیب لبنان این است که مانع حاکمیت شیعه در لبنان میشود ، و این اثری باقیمانده از سلطه تایخی استکبار و بخصوص سلطه فرانسویان در این منطقه و […]